Page:Sibu Congkan0827-蘇舜欽-蘇學士文集-3-3.djvu/66

此页尚未校对


居三年入改屯田郎請老還漳州天聖五年夏五月十

日終於西伯里之私第享年七十二以眀年二月九日

葬於湯陰縣伯樂原從先兆也夫人趙氏封天水縣君

沒先於公兄文甫中進士第終衞州判官三子曰昂昆

昊一女歸於舜欽銘曰

鄭爲姓之著郎爲官之美少見稱於孝仕登最於治終

老故郷出處之分畢矣

   歙州黟縣令朱君墓志銘

沛國朱處仁表臣少從予遊長又同登進士第表臣宦

於楚予適越遇表臣喜語旣且泣曰僕將葬祖父於眞