Page:Sibu Congkan0841-司馬光-溫國文正司馬公文集-16-14.djvu/4

此页尚未校对


剛不可挍柔不可犯和易以爲樂節正以爲禮由七

品官舉進士一上十選可謂美矣然未甞有偃蹇之

容自滿之意或未識者卒然遇之尚不知其爲舉人

又焉知其有科級邪所謂以德自顯者殆無過此乎

家君與尊諌議景徳中同年登第在朝廷最名相善

余又與景微以䕃籍同官偕舉進士送名於天府覆

試於南廟以至登第未甞異處古人有言朋友丗親

如我比者固不踈矣今將泛舟南下拜親于越謂余

必以文序别余誠荒陋非不知辭顧以非余無能紀

其實美者故直書以贈之時景祐五年季夏司馬光

    顔太𥘉雜文序