Page:Sibu Congkan0843-司馬光-溫國文正司馬公文集-16-16.djvu/11

此页尚未校对


信知義而断不與俗流者夫古人稱善人者其身不

耀必在子孫豈信然邪某年月日葬於某所先府君

之兆夫人張氏祔某郷邑於公近又乆承公之知故

其於公之始終治行也於佗人爲悉其諸子以碣文

爲請光何敢辭謹銘銘闕

    故府州軍事判官杜君墓誌銘

嘉祐二年秋光在京帥進士杜知臣涕泣來言曰大

人昔以進士得見於先公又與子遊最乆今不幸而

𣳚子爲我銘其墓光旣吊因辭以不文不敢爲知臣

固請曰佗人知臣所不敢請也故唯子之歸光廼曰

然則願聞子先君丗系治行之詳知臣退以其狀求

曰君諱陟字從聖其先自成都徙長江曽大父禮大