Page:Sibu Congkan0843-司馬光-溫國文正司馬公文集-16-16.djvu/119

此页尚未校对


乆而未講仁宗皇帝閔羣臣貴極公相而祖禰食于

𥨊儕扵庶人慶暦元年囙郊祀赦聴文武官依舊式

立家廟令雖下有司莫之舉士大夫亦以耳目乆不

際往往不知廟之可設扵家也皇祐二年天子宗祀

禮成平章事宋公奏言有司不能推述先典明諭上

仁囙循顧望遂踰十載縁偷襲弊殊可嗟閔臣嘗因

進對屢聞聖言謂諸臣專殖苐産不立𥝠廟睿心至

意形于歎息盖由古今異冝封爵殊制因疑成憚遂

格詔書請下禮官議定制度於是翰林承旨而下共

奏請自平章事以上立四廟東宫少保以上三廟其

餘器服儀範俟更叅酌以聞是嵗十二月詔如其請

旣而在職者違慢相仗迄今廟制卒不立公卿亦安