Page:Sibu Congkan0843-司馬光-溫國文正司馬公文集-16-16.djvu/38

此页尚未校对


情能斷大事故也至和二年除昭徳軍節度使永興

軍路安撫使知永興軍事未行又改河東路經略安

撫使知并州事嘉祐元年上得疾乆未瘳中外憂懼

公上言比者陛下皇子⿰糹⿱𢆶匹 -- 繼夭宫坊虚位立嗣之義禮

有明文願陛下深思祖宗統緒之重歴選宗室宜爲

嗣者速决聖志制命一出則群心大安奉承宗廟之

孝無大於此臣以寒儒荷陛下大㤙位至将相是以

冒重禍而不疑不悔年垂七十逼於休退固無佗望

唯陛下保萬世之業懐生䝉無窮之幸乃老臣之大

願後数年上遂定大筞如公議麟州屈野水西有田

與夏虜相接疆埸不明数十年来虜盗耕之麟人不

能正也至是詔邉吏禁止之邉吏頗𭧂掠其民公曰