Page:Sibu Congkan0843-司馬光-溫國文正司馬公文集-16-16.djvu/56

此页尚未校对


慕政之便為民所知仕不茍進𠔃於道無𧇾兄今何

恨𠔃生者同悲嗚呼哀哉

    清逸䖏士魏君墓誌銘

君諱閑字雲夫世家于陕之東郊父諱野真宗皇帝

時有大名累召終不能起贈著作郎君少喜為詩學

鼔琴不樂仕進一遵著作君之志皇祐二年仁宗皇

帝祀眀堂詔天下求遺逸草莱年𦒿徳茂者知府直

史舘李公昭遘薦君再世有高莭上嘉之賜號清逸

䖏士嘉祐八年八月癸未終于家年八十四君自始

生至沒當國家隆盛偃兵無事之時家有舊田廬君

謹守而治之朝廷以著作君之賢復其子孫無有𠩄

與以故沛然自𠯁無衣食之累性不嗜酒謹㓗守法