Page:Sibu Congkan0848-李覯-直講李先生文集-8-5.djvu/112

此页尚未校对


以存諸心其安穏何如㢤然殿宇之作其來積乆築

者以圯盖者以坼荘嚴不充瞻禮無地軍教練使吴

臻家故饒財心且喜事由景祐中始謀營建凡立屋

四楹塑像九軀所以奉經敎福祖考也噫佛以大智

慧獨見情性之本将SKchar群迷納之正覺其道深至固

非悠悠者可了若夫有為之法曰因與果謂可變苦

而樂自人而天誠孝子慈孫所不能免也則斯殿之

成與吴氏之用心亦可嘉巳見属為記其何以辭時

則歳在辛巳康定二年秋九月也

   邵氏神祠記