Page:Sibu Congkan0848-李覯-直講李先生文集-8-5.djvu/70

此页尚未校对


其中無光或如衣之敝随𥙷随破郡治𠩄在而陋扵

一邑不務改作俾民何觀謀扵僚属其心同聴扵輿

人其言樂自儀門始以及内𥨊(“爿”換為“丬”)不日而俻君子謂吴

公以文學進宜其知治道父兄皆大臣其耳目固不

隘官為博士宜用心扵禮位當刺史在可行之地此

一役也以儀門為始夫豈徒㢤盍書之以示後覯應

曰唯慶暦八年冬十一月甲子記

   建昌軍集賔亭記

康定二年夏六月太守慎公作新亭于軍門之南越

孟秋工告成事郡人李覯請為記曰惟兹軍築扵閏