Page:Sibu Congkan0848-李覯-直講李先生文集-8-5.djvu/94

此页尚未校对


喜讃歎洶動街陌論者謂國朝嚴佛事俾釋知識表

于禪林太平郡之福地也而儼師以正真道臨之燈

燈繼照SKchar有窮巳然非吾儒文之不足以謹事始而

信後裔僉来謁予曰文子職也其可以辭重違父兄

意故為之一說時則景祐三年秋九月也

   太平院浴室記

釋氏東行乗風御霆山聞海驚言善言惡知死知生

天人之好地獄之𭧂有作斯報刑滛癸辛力過羿奡

維彼慈悲如童蒙師如膏肓醫還愚以智解囚於縲

伊貴伊富或士或女承流蹈舞涵淹肌髄繫絡心膂