Page:Sibu Congkan0850-李覯-直講李先生文集-8-7.djvu/129

此页尚未校对


富且貴天下茫茫公與侯盖棺事了何足數乗興嘯

傲真良籌

  甘露亭詩

乾坤父母莫匪慈胚胎億兆成角覊其間哺乳不及

䖏有時泣殺𫩜呱兒南川上㳺號沃野景祐丙子

凶饑新田始苗舊榖罄十室八九無晨炊伏隂何者

不仁甚釀作水灾来助之煙煤刷天雨汁黒嘔山泄

谷爭奔馳横流一夜打城郭萬弩𥨸發穿毛皮東隅

有洲尸揖揖如蟻欲走遭水圍屋根無力𣗳腰折蛟

蜃食人猶擇肥濤波一望萬山阻六親不得相扶持