Page:Sibu Congkan0850-李覯-直講李先生文集-8-7.djvu/15

此页尚未校对


外内無怨言羞服器玩舉有制節罔或踰侈唯迪一

男不以恩克義且教且戒期于有立既不試而歸益

敕之求師輔繼短増卑日取其効一女亦尚幼而夫

人即世年四十有五至和二年某月某甲子也越某

月某甲子葬于某鄊某地名噫昔陶偘母湛氏亦新

淦人唯䏻資SKchar子交結勝已者然非偘強立以濟功

SKchar由致其母不朽之如此迪之齒未也誠䏻出溝

瀆逐鯨鵬扵天海間則楊氏之賢當不媿于古且使

吾言見信扵天下矣銘曰

 宜神之祉 顧短以死 不在其身 維有子