Page:Sibu Congkan0850-李覯-直講李先生文集-8-7.djvu/33

此页尚未校对


   緋魚袋陳公墓碣銘并序

南城治之右麻姑山前左麻源東南其地曰某是惟

邑人陳公之墓公諱某字某天聖五年進士及第歴

郴寧洪州推官五遷為都官員外郎知宜春臨川貴

溪豐城縣年六十有三而終實至和元年公少好學

以其才有鄊曲譽性重慎不易出言視之若無白黒

及逢其人則亹亹是非必中與人交外澹泊然其義

分雖白首如初在官文理堅著㒺有罅兆其𠩄持操

亦不可奪郴有土茶既貢而儥其餘公言其賊民轉

運使以聞及其貢者皆免洪有乆獄逮證不巳公與