Page:Sibu Congkan0857-文同-丹淵集-8-6.djvu/19

此页尚未校对


之道高矣宜以行之爲字袁君跽而言曰方外

之人未聞此語幸而君子字我又因而規我敢

不佩服以終世書以贈之嘉祐五年庚子元日

謹序

   夏佾字德卿

古者諸侯有德天子必賞之以樂有樂必飾之

以舞有舞必差之以行綴其制蓋自六佾而下

佾列也列行綴也夫欲識治民之勞逸者必以

行綴遠近而考察焉故曰觀其舞知其德㑹稽