Page:Sibu Congkan0859-文同-丹淵集-8-8.djvu/83

此頁尚未校對


山章靈暴奇乆乃解去逮今海內愚耋蚩稚具

齒舌者灼灼能道先生之所爲先生本儒人旣

繇虛無凢作謌詩皆擺落世故披聾劀盲蹊穴

易知毎一篇墜塵中雖市人亦誦誦不休謂眞

𨵿秘區(⿱艹石)可自到當時有贈昌一者親墨殿楹

上後人巳𢙢渝樠刻之歷祀■多自丁酉訖今實一百一十

四年苔塗埃昏藏隱晦黒積政不問皇祐庚寅

歲郡將博陵崔公制治之明年廷事簡休恬於

放奇考志得此卽徃臨視讀巳歎云此非遠形