Page:Sibu Congkan0867-曾鞏-南豐先生元豐類槁-10-08.djvu/3

此页尚未校对


有條其体至大而統之有要可謂得建官制理之方明

皇之世迺考尋舊章著之簡册以六卿所総領則象周

官名其書曰六典而開元十四年說罷中書令爲尚

書右丞相不知政事自此政事歸中書而尚書但受成

事而巳亦其書之所記也則當是之時尚書巳不得其

職其所著者盖先代之遺法也其本原設官因革之詳

上及唐虞以至開元其文不煩其實甚俻信可謂善扵

述作者也臣向在舘閣嘗見此書其前有序明皇自撰

意而其篇首皆曰御𢰅李林甫注及近得此書不全本

其前所載序同然其篇首不曰御撰其第四一篇則曰

集賢院斈士知院事中書令修國史上柱國始興縣開