Page:Sibu Congkan0867-曾鞏-南豐先生元豐類槁-10-08.djvu/4

此页尚未校对


國子臣張䓁奉𠡠撰盖開元二十二年張九齡實任此官

然則此書或九齡䓁所為欤不敢以疑說定也伏惟皇

帝陛下神智聖性夙成自天方革敝興壊以脩太平之

業継唐虞之跡而稽古不倦旁及此書廼自禁中𨩐版

傳之以賜在位豈不以其官儀品式去今未逺而行扵

今者尚多将使斈士大夫得而求之其扵就列皆知其

任其扵治体開益至多非聖慮𠩄存規模宏逺則何以

訓勵群臣委曲至此臣備数内閣以文斈為職冝畧知

典故不可以衰退駑鈍怠惰苟止故敢昧冐以請伏望

聖慈依例賜臣一部使得伏玩思索萬一得奉清閑尚

可牽强以備訪問不勝犬馬區區之誠貪冀㤙𥝠不知