Page:Sibu Congkan0868-曾鞏-南豐先生元豐類槁-10-09.djvu/122

此页尚未校对


   故髙郵主簿朱君墓誌銘

君諱某字齊卿姓朱氏其先家于彭城五代之亂徙于

淮南今為淮南人曽祖某不仕祖某贈刑部尚書父某

贈殿中丞君嘗試于祕書省校書郎蘇州之長洲尉髙

郵軍之髙郵主簿以卒卒時乾興元年六月十九日也

後卒之若于年其子象之東之升之延之奉君之䘮𦵏

天長縣之秦蘭里扵是時象之某官東之某官以材名

餘皆為士某官以書命鞏曰子其為我銘之而以状言

公之為人有智計喜施與少従師學問巳而捨學業其

家家之食口数百仰扵君君䏻資之皆出乎衣食嫁娶

皆有餘法殿中之弟工部侍郎巽𥘉舉進士数困𣣔不