Page:Sibu Congkan0868-曾鞏-南豐先生元豐類槁-10-09.djvu/34

此页尚未校对


於其時有盛名於天下者多翰林君發之及其後君既

壮大所與逰士大夫亦皆一時之雋然自天聖至于今𦂯

四十年翰林君之門下士多至大官富貴尊寵君所與

遊士大夫亦多重於時而翰林君弃賔客巳乆君又蚤

世獨翰林君之夫人建康郡太君田氏年七十與君之

孥覊旅於閭巷君之䘮合衆人之賻乃克葬其盛衰之

際如此固所謂命者非耶君之葬祕閣校理裴煜以茂

諶之䟽来請銘予與君皆嘉祐二年進士故不得辭

銘曰

維艱而勩以敏其継維平而畏以篤其義考以無遺在

人有賜我志之良孰曰非遂我材之尤孰曰非試不申