Page:Sibu Congkan0868-曾鞏-南豐先生元豐類槁-10-09.djvu/73

此页尚未校对


两棄之莫不皆死公有餘悲

   衛尉寺丞致仕金君墓誌銘

今上皇祐二年祀明堂推㤙群臣祕書丞金君得以其

父為大理評事致仕五年郊金君為太常愽士又得以

其父為衛尉寺丞惟衛尉府君諱某字温叟浮梁人𥘉

君之考贈大理評事諱某有三子伯曰鼎臣為某軍莭

度掌書記仲曰汝臣為太常愽士季即君兄弟俱舉進

士書記與仲既起家君因不復肯就舉曰吾兄弟不可

俱去吾親也後三十餘年卒以有子為丞云君有四子

曰君著曰君佐曰君卿愽士也曰君佑兄弟又皆舉進

士愽士既有名秩于朝三子皆復飬扵家盖其父子兄