Page:Sibu Congkan0869-曾鞏-南豐先生元豐類槁-10-10.djvu/47

此页尚未校对


劉承珪劉蒙言𫞐衡之法起扵𮮐十𮮐為絫十絫為銖

四十銖為兩度之法起扵忽一忽為絲十絲為毫十毫

為𨤲十𨤲為分為一絫四𮮐以開元通寳錢SKchar好周均

者校之十分為錢十錢為两自分𨤲毫絲忽轉轉十倍

增之凢一錢為十萬忽因取毫𩬊計之皆有凖自一錢

至半錢為衡以較之得錢二千四百䡖重䓁者為十五

斤可施用并以絲忽毫𨤲銖累之凖奏御詔三司較之

以御書淳化三体錢二千四百磨令與開元通寳錢䡖

重䓁㝎其法為新式頒之天下𫞐衡之法得焉

   戸口版圖

太祖元年有州一百一十一縣六百三十户九十六萬