Page:Sibu Congkan0869-曾鞏-南豐先生元豐類槁-10-10.djvu/7

此页尚未校对


孫者其世世無絶嘉祐三年公子三人謀曰吾先人之

所既立記徳之史蔵于有司喪公之䛇傳于天下維墓

有碑後嗣所以載吾先人之休聲美實而乆廢不立懼

無以𩛙其子孫于千萬世以為巳羞則相與来乞銘文

以刻扵石其叙曰維陳氏其先逺岀扵舜至周武王之

時陳為舜後媯滿之封國至春秌之際楚㓕陳而子孫

之散亡者因為氏姓其後居長葛者岀扵漢太丘令寔

之後唐之晚長葛之陳氏徙南劒州之沙縣公諱世卿

字光逺南劒州沙縣人也曽太父㫤大父昻父文餘公

貴贈其父尚書駕部員外郎公為兒時書木葉為詩其

父見之大驚遂始學書以篤志聞扵人中雍熈二年