Page:Sibu Congkan0869-曾鞏-南豐先生元豐類槁-10-10.djvu/78

此页尚未校对


元豊𩔖藁卷之五十

 金石録踜尾

   茅君碑

茅君碑三茅者⿱⿵乃𰀁皿 -- 盈太元真君固定録真君𠂻保命僊君

皆漢景帝中元間人⿱⿵乃𰀁皿 -- 盈天漢四年道成至元帝𥘉元五

年来江左句曲之山哀帝元壽二年乗雲而去至梁普

通三年五百四十四年矣固至孝元時拜執金吾卿𠂻

宣帝地莭四年拜上郡太守五更大夫並觧任還家脩

學成帝永始三年固為㝎録真君𠂻為保命仙君梁普

通三年道士張繹建此碑孫文韜書

   常樂寺浮圖碑