Page:Sibu Congkan0869-曾鞏-南豐先生元豐類槁-10-10.djvu/79

此页尚未校对


常樂寺浮圖碑周保定四年立州人治記室曹胡逵𢰅

其辭云㐮州刺史王秉字孝直建常樂寺塼塔七層其

碑文今仆在㐮州開元寺塔院其文字書畫無過人者

特以後周時碑文少見扵世者故存之

   九成宫醴泉銘

九成宫醴泉鉻秘書省檢校侍中鉅鹿郡公魏徴撰兼

太子率更令歐陽詢書九成宫乃隋之仁壽宫也魏為

此銘亦𣣔太宗以隋為戒可以見魏之志也

   魏侍中王𥺤石井欄記

魏侍中王粲石井欄記貞元十七年山南東道莭度使

于頓𢰅掌書記胡證書記一参謀太子舍人甄濟撰判