Page:Sibu Congkan0876-梅堯臣-宛陵先生集-12-07.djvu/40

此頁尚未校對


 和荅韓奉禮餉荔枝

 張氏納婦

 酌别謝判官兼懷永叔京師延慶曆八年盡夏五月楚州道中

 和永叔聞百舌 送陶太博廣信倅

 荅王太祝卷  雨賦

 送張太愽袁州倅 和宋中道夜雨

 書裴如晦集後 見胥平叔

 宣麻    朧月

 兵    泥