Page:Sibu Congkan0886-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-01.djvu/114

此页尚未校对


   千葉紅棃花同前

   金雞同前

   和丁寳臣遊甘泉寺同前

   送京西提㸃刑獄張駕部寳元元年

   贈杜黙康定元年

   送吕夏卿慶曆二年

   憶山示聖俞慶曆元年

   送唐生

   送任處士歸太原康定元年

   聖俞㑹飲慶曆元年