Page:Sibu Congkan0886-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-01.djvu/121

此页尚未校对


   酬學詩僧惟晤

   别後𭔃聖俞慶曆七年

   紫石屏歌同前

   聚星堂前紫薇花皇祐二年

   𫉬麟贈姚闢先輩皇祐元年

   喜雨皇祐二年

   飛蓋橋翫月皇祐元年

   竹間亭皇祐二年

   答吕公著見贈皇祐元年

   送滎陽魏主簿