Page:Sibu Congkan0886-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-01.djvu/127

此页尚未校对


  和梅龍圖公儀謝鷴同前

  和聖俞感李花同前

  折刑部海棠戲贈聖俞二首同前

  刑部看竹効孟郊體同前

卷第七

 古詩

  贈沈遵博士歌嘉祐二年

  和聖俞李侯家鴨脚子同前

  送吳生南歸嘉祐五年

  樂哉襄陽人送劉太尉從廣嘉祐二年