Page:Sibu Congkan0886-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-01.djvu/142

此页尚未校对


   戲贈丁判官同前

   𭔃梅聖俞同前

   離峽州後回𭔃元珍表臣寳元元年

   再至西都慶曆四年

   過錢文僖公白蓮莊同前

   謝公挽詞三首康定元年

   愁牛嶺

   𭔃子山待制二絶慶曆五年

   𭔃秦州田元均同前

   送沈待制陜西都運同前