Page:Sibu Congkan0886-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-01.djvu/148

此页尚未校对


  去思堂手植雙柳今已成隂因而有感至和元年

  和陸子履再遊城西李園至和二年

  内直對月奉𭔃子華舍人持國廷評同前

  答子華舍人退朝小飲官舍同前

  内直晨出便赴奉慈齋宫馬上口占同前

  景靈朝謁從駕還宫至和元年

  憶滁州幽谷

  和韓學士襄州聞喜亭置酒

  𭔃題梅龍圖滑州溪園嘉祐元年

  奉使道中五言長韻至和二年