Page:Sibu Congkan0886-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-01.djvu/162

此页尚未校对


  答子履見𭔃之作熙寜三年

  謝景平挽詞熙寜四年

  答資政邵諌議見𭔃二首同前

卷第十五

 賦

  黄楊樹子賦景祐三年

  鳴蟬賦嘉祐元年

  秋聲賦嘉祐四年

  病暑賦同前

  憎蒼蠅賦治平三年