Page:Sibu Congkan0886-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-01.djvu/165

此页尚未校对


  泰誓論同前

  縱囚論康定元年

 辯

  怪竹辯康定元年

卷第十九

 詔冊

  請皇太后權同聽政詔嘉祐八年

  皇太后還政議合行典禮詔同前

  賜大宗正司詔治平元年

  賜夏國詔書治平元年