Page:Sibu Congkan0886-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-01.djvu/190

此页尚未校对


   北嶽廟賽雨祭文慶曆五年

   修城祈晴祭五龍文慶曆七年

   又祭城隍神文同前

   祈晴祭城隍神文同前

   又祭漢高祖文同前

   祈雨祭漢高祖文同前

   漢高祖廟賽雨文同前

   祈雨祭張龍公文皇祐二年

   祭薛尚書文寳元元年

   祭謝希深文康定元年