Page:Sibu Congkan0886-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-01.djvu/56

此页尚未校对


 二月知制誥謝希深出守鄧州梅聖俞將宰襄

 城與希深偕行五月公謁告徃㑹留旬日而還六

 月甲申復舊官權武成軍節度判官㕔公事制詞降授

 宣徳郎守光化軍乹徳縣令歐陽某右可特授試大理評事兼監察御史充鎭南軍節度掌書記權

 武成軍節度判官𠫊公事替節度推官趙咸寜來年二月滿闕散官如故仍放謝辤勑前降授崇信

 軍節度掌書記監郢州酒稅務朝奉郎試大理評事兼監察御史尹洙等嚮者咸以儒才籍于文館

 旋坐朋游之累自罹降謫之科載軫淹沉特推甄敘或朝閨復秩分𭔃於縣章或府幕參謀差冠於

 賔序徃䖍予命彌愼爾爲可依前件王舉正行公自乹德奉母夫人待次

 於南陽冬暫如襄城

康定元年庚辰二月改元