Page:Sibu Congkan0886-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-01.djvu/68

此页尚未校对


 職之華所以寵名儒訪治道我圖俊舊之望時惟鯁亮之姿差進禁聮胥恊公議翰林侍讀學士朝

 散大夫右諌議大夫知揚州𮪍都尉𡵨山縣開國子食邑五百户賜紫金魚袋楊察精明博洽端粹

 正方擢在禁林復典謨而歸厚寘之憲席處論議而不阿朝散大夫尚書禮部郎中知制誥知潁州

 上𮪍都尉信都縣開國伯食邑八百户賜紫金魚袋歐陽某識達才長文髙行㓗篤於信道不讀非

 聖之書忠於本朝屢條當世之務並膺左右之選歷宣内外之勞峻節弗渝公議彌勝用進祕圖之

 拜且光舊物之還旌乃名臣敷于茂典爾身有外朕心弗忘嘉竚來忠勿懲前事察可特授依前右

 諫議大夫充翰林侍讀學士兼龍圖閣學士依舊知揚州散官勲封賜如故仍放朝謝脩可特授依

 前尚書禮部郎中充龍圖閣直學士依舊知潁州散官勲封賜如故仍放朝謝胡宿行是歲

 子辯生

皇祐二年庚寅