Page:Sibu Congkan0886-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-01.djvu/73

此页尚未校对


論實惟王體更中外之衆務在夷險而一心益知汝賢擢司内命豈特属文章以煩爾蓋將咨謀慮

 以弼予復此兼榮亦非貳事夫一家之法傳信於方來萬世有辤垂𥙿於不朽尚賴良直以永休明

徃服茂恩奚假多訓可特授依前尚書吏部𭅺中知制誥充史館修撰仍舊翰林學士刋修唐書散

 官勲封賜如故韓絳行又差勾當三班院十月乙巳朝饗景

靈宫天興殿攝侍中捧盤取水十二月庚戌臘饗

孝惠孝章淑德章懷皇后廟攝太尉行事

至和二年乙未

 三月同孫抃考試諸司寺監人吏六月己丑上書

論宰相陳執中已而乞外改翰林侍讀學士集賢

殿修撰出知蔡州侍御史趙抃知制誥劉敞上疏