Page:Sibu Congkan0886-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-01.djvu/78

此页尚未校对


 御筵於都亭驛

嘉祐三年戊戌

 正月壬午上幸興國寺及啓聖院朝謁太祖太宗

 神御殿攝太常卿二月癸卯契丹遣使告其國母

 哀差公館伴三月辛未兼侍讀學士以貟多固辤

 不拜癸未充宗正寺同修玉牒官甲午同陳旭考

 試在京百司等人六月庚戌加龍圖閣學士權知

 開封府制詞勑京邑翼翼四方是則商頌之明訓也朕念夫神臯奥區大衆所聚俗有五方

 之異吏有百司之繁貴近豪并輕犯法禁迫蹙則已苛細寛縱則有放紛尹正之才不止乎决事無

 留當官有守而已維其明智足以照物厚重足以鎭浮先事以銷其萌牙臨文以破其機械俾夫下