Page:Sibu Congkan0890-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-05.djvu/82

此页尚未校对


政事居三歲間凡三請罷明道二年罷知永興軍行

過鄭州爲狂人所誣御史中丞范諷辨公無罪徙知

廬州又徙同州復徙永興又徙鄭州累官至戸部侍

景祐四年四月召拜同中書門下平章事公爲人

剛毅篤實好古博學居官無大小所至必聞一有其仁足以

庇民智足以利物忠足以事上誠足以信于人潮州惡谿鱷魚食人不可近

公命捕得鳴鼔于市以文告而戮之鱷一作患屏息

潮人歎曰昔韓公諭鱷而聽今公戮鱷而懼所爲雖

異其能使異物醜𩔖革化而利人一也吾潮間三百

年而得二公幸矣在潮修孔子廟韓公祠率其州民