Page:Sibu Congkan0891-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-06.djvu/13

此页尚未校对


兄子睦欲舉進士公曰吾常以大一作盛為懼其

可與寒士爭進至其薨也子素猶未官遺表不求恩

澤有文集二十卷乾興元年詔配享眞宗廟庭臣脩

曰景徳祥符之際盛矣觀公之所以相而先帝之所

以用公者可謂至哉是以君明臣賢徳顯名尊生而

俱享其榮殁而長配於廟可謂有始有卒如明詔所

襃昔者烝民江漢推大臣下之事所以見任賢使能

之功雖曰山甫穆公之詩實歌宣王之徳也臣謹考

國史實録至於搢紳故老之傳得公終始之節而録

其可紀者輙聲一無聲字為銘詩昭示後世一無上四字以彰