Page:Sibu Congkan0891-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-06.djvu/20

此页尚未校对


權聽軍國事宰相丁謂樞密使曹利用各欲獨見奏

事無敢決其議者公建言羣臣奏事太后者垂簾聽

之皆母得見議遂定乾興元年拜右諫議大夫兼侍

讀學士遷給事中景靈宫副使判吏部流内銓以易

侍講崇政殿遷禮部侍郎知審官院為樞密副使遷

刑部侍郎上䟽論張𦒿不可為樞密使由是忤太后

旨坐以笏擊其僕悞折其齒罷留守南京大興學校

以教諸生自五代以來天下學廢興自公始召拜御

史中丞改兵部侍郎兼秘書監資政殿學士翰林侍

讀學士知天聖八年禮部貢舉明年為三司使復為