Page:Sibu Congkan0891-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-06.djvu/54

此页尚未校对


合自重之士不可為也古之魁雄之人未始不負

世之志故寧或毀身汚迹卒困於無聞或老且死而

幸一遇猶克少施於世(⿱艹石)曼卿者非徒與世難合而

不克所施亦其不幸不得至乎中壽其命也夫其可

哀也夫

   尚書屯田貟外郎李君墓表

漢水東至乾徳匯而南民居其衝水悍𭧂而岸善崩

然其民尤冨完其下南山一作山南之材治室屋聚居蓋

數千家皆安然易漢而自若者以有石隄為可恃也

景祐五年余始為其縣令旣行漢上臨石隄問其長