Page:Sibu Congkan0891-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-06.djvu/57

此页尚未校对


推直官遂薦為御史以疾不拜求知光化軍作所謂

石隄者孫何薦其材拜三司戸部判官改知建州皆

以疾辭又求知漢陽軍居三𡻕而漢陽之獄空者二

𡻕卒以疾解退居于漢旁大中祥符六年五月某日

卒于家遂葬縣東遵教郷之友于村子孫因留家焉

君諱仲芳字秀之享年五十有三一作官至尚書屯

田貟外郎君為人敦敏而材以疾中止一有善不享其厚用不旣

余聞古之有徳於民者殁則郷人𥙊於其社今民

旣不能祠君于一作漢之一無之字旁而其墓幸在其縣

余令也又不表以示民嗚呼其何以章乃徳俾其孫