Page:Sibu Congkan0891-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-06.djvu/80

此页尚未校对


君平生所為文章三百餘篇號曰晦書君之皇考贈

殿中丞母諸葛氏封萬年縣太君徙封福昌娶蔣氏

初封樂安縣君又封福清子男五人曰公餗公瑾公

輔公儀公佐蔣氏有賢行自君之卒日以君所為朂

其五子以學蔣氏後君二十年以卒卒時公瑾公輔

皆以進士及第公瑾為新鄭尉公輔以文章知名當

世為太常丞集賢校理錢氏自其相寶徙武進其居

與葬皆在其縣之遵教郷敦行里慶曆三一作年九

月庚申公餗等葬君于其居之東北原皇里水之北

至和二年三月壬午一無上八字以蔣夫人從歐陽脩曰