Page:Sibu Congkan0892-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-07.djvu/134

此页尚未校对


河東與夏人爭麟州界亟築栅於白草公以謂約不

先定而亟城必生事遽以利害牒河東移書龐公且

奏䟽論之一有朝廷二字皆不報巳而夏人果犯邊殺驍將

郭恩而龐丞相與其將校十數人皆以此得罪麟府

遂警旣而公復以疾辭不任邊事且求解宣徽使乃

復以爲資政殿大學士尚書左丞知河中府遂徙河

南公前在河南踰月而去河南人思之聞其復來皆

驩呼逆于路惟恐後其卒也皆聚哭公享年五十有

五以嘉祐三年四月十五日一作乙卯卒于位一有以聞二字

輟朝一日曽祖諱進忠贈太師妣陳氏呉國太夫人