Page:Sibu Congkan0892-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-07.djvu/16

此页尚未校对


肅公者可以無憾也使簡肅公無憾質夫無罪全其

身終其壽考以從其先君于地下復何道㢤某娶簡

肅公之女質夫之妹也常哀質夫之賢而不幸傷簡

肅公之絶世閔金城夫人之老而孤故爲斯言庶幾

以慰其存亡者巳悲夫銘曰

死而有祀四世之間死而不朽萬世之傳簡肅之徳

質夫之賢雖其閟矣乆也其存

   隴城縣令贈太常博士吕君墓誌銘

一本上有吕字諱士元字佐堯江寧人也咸平二年舉明

經爲潭州醴陵尉廬州司理參軍寧州彭原廣州四