Page:Sibu Congkan0892-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-07.djvu/17

此页尚未校对


㑹縣令又為湖州司理泗州録事叅軍吉州太和秦

州隴城縣令以疾卒于官享年六十有五娶閻氏生

子四人曰淵曰溱曰淙曰淇閻氏年七十三後君十

五年以卒子淙後其母三月卒以慶曆八年十二月

二十日以閻氏之喪合葬于揚州江都縣東興郷馬

坊村先塋之次君為人剛介有節長於為政醴陵太

和皆大邑民喜𨷖訟徃徃因事中吏以法吏多不免

而君日與長吏爭曲直下為邑民伺候終無毫髪過

失可得而民卒愛思之四㑹近海俗雜蠻夷君尤知

其人之利害事所經決後有欲輙改更者民必自言