Page:Sibu Congkan0892-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-07.djvu/46

此页尚未校对


慕容氏又娶李氏有子曰畋賢而有文武材今為尚

書屯田貟外郎直史館君以皇祐二年六月壬戌卒

于淮南年七十有一皇祐三年十月甲申畋以其喪

合慕容氏之喪葬于河南洛陽杜澤原銘曰

楊世初微自河西彎弓馳馬耀一作邊陲桓桓侍中

國屏毗太師防禦傑然竒名聲累世在羌夷時平文

勝武力衰温温供備樂有儀好賢舉善利豈私愷悌

君子神所宜康寧壽考順全歸有畋為子後可知

   太子中舍王君墓誌銘

王君之皇考曰贈衛尉少卿諱某皇妣曰南充縣太