Page:Sibu Congkan0892-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-07.djvu/76

此页尚未校对


一有兼字尚書令冀國公諱元白妣晉國夫人楚氏公

大中祥符四年舉服勤辭學髙第爲㤗寜軍節度

掌書記一作推官改著作佐郎知壽陽縣祕書丞監左蔵

庫天僖中詔舉辭學履行召試直集賢院今天子即

位遷太常博士三司戸部判官是時契丹所遣使者

數出不遜語生事而主者應對多失辭上患之巳而

契丹來賀即位乃選公爲接伴使而契丹使者言太

后當遣使通書公遽以禮折之乃巳史官修眞宗

實録而起居注闕命公修大中祥符八年以後起居

注遂修起居注遷祠部貟外郎提舉在京諸司庫務