Page:Sibu Congkan0892-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-07.djvu/77

此页尚未校对


以本官知制誥同判吏部流内銓天聖五年館伴契

丹賀乾元節使使者言中國使至契丹坐殿上位次

髙而契丹使來坐次下當陛語甚切不巳而上與大

臣皆以爲小故不足爭將許之公以謂許其小必啓

其大力爭以爲不可遂止河决滑州𥘉議者言可塞

役旣作而後議者以爲不可乃命公徃視之公言可

塞遂塞之𡻕中遷右諫議大夫權御史中丞明年拜

樞宻直學士知益州蜀人輕而喜亂公常先制於無

事至其臨時如不用意而略其細治其大且甚者不

過一二而蜀人安之自寮吏皆不能窺其所爲正月