Page:Sibu Congkan0893-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-08.djvu/94

此页尚未校对


一世矣其爲之書也冝得其詳

   北海郡君王氏墓誌銘

太常丞致仕呉君之夫人曰北海郡君王氏濰州北

海人也皇考二字一作父諱汀舉明經不中後爲本州𦔳

教夫人年二十三歸于呉氏天聖元年六月二日以

疾卒享年三十有七夫人爲人孝順儉勤自其㓜時

凡於女事其保傅皆曰教而不勞組紃織絍其諸女

皆曰巧莫可及其歸於呉氏也其母曰自吾女適人

吾之内事無所𦔳而呉氏之姑曰自吾得此婦吾之

内事不失時及其卒也太常君曰舉吾里中有賢女