Page:Sibu Congkan0894-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-09.djvu/41

此頁尚未校對


樂於此也愛其人化其善自一家而形一郷由一郷

而推之無逺邇一作使許氏之子孫世乆而一無此字

篤則一作不獨化及其人將見其園間之草木有駢

枝而連理也禽鳴之翔集于其間者不爭巢而棲不

擇子而哺也嗚呼事患不爲與夫怠而止爾惟力行

而不怠以止然後知予言之可信也慶曆八年十二

月二十七日廬陵歐陽脩記

   眞州東園記

眞爲州當東南之水㑹故爲江淮兩浙荆湖發運使

之治所龍圖閣直學士施君正臣侍御史許君子春